ING bereikt schikking met Nederlandse autoriteiten over regelgevingskwesties bij ING Nederland

M7S_6816_tcm162-75454.jpg
 • jpg

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING. HET VOLLEDIGE ORIGINEEL IN HET ENGELS PREVALEERT.

 • Schikkingsovereenkomst met Nederlands Openbaar Ministerie; ING gaat akkoord met betaling van een boete van € 675 miljoen en € 100 miljoen als ontneming van verkregen voordeel.
 • ING erkent serieuze tekortkomingen in de uitvoering van het beleid voor duediligenceonderzoek van klanten ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit bij ING Nederland in de onderzochte periode (2010-2016).
 • ING betreurt ten zeerste dat klanten hierdoor rekeningen bij ING Nederland hebben kunnen misbruiken.
 • ING heeft maatregelen genomen tegen een aantal (voormalige) senior medewerkers met een bredere verantwoordelijkheid voor het waarborgen en uitvoeren van het FEC/CDD-beleid en –procedures bij ING Nederland, waaronder inhouding van variabele beloningen en schorsing uit functies.
 • ING Nederland heeft diverse stappen ondernomen om het compliance-risicobeheer te verbeteren en zal de compliancecultuur en -bewustzijn verder versterken.
 • ING is gecommitteerd om integer te opereren, waaronder naleving van van toepassing zijnde wetten, regelgeving en standaarden in elke markt en jurisdictie waar ze actief is.Naar verwachting zal de US Securities and Exchange Commission (SEC) geen verdere acties ondernemen.

ING maakt vandaag bekend dat zij een schikking heeft getroffen met het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) over eerder bekendgemaakte onderzoeken naar de diverse eisen op het gebied van klantacceptatie en het voorkomen van witwassen en corruptie. Als onderdeel van deze overeenkomst is ING akkoord gegaan met het betalen van een boete van € 675 miljoen en € 100 miljoen als teruggave van verkregen voordeel.

ING heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek van het OM. Ook heeft ING intern onderzoek uitgevoerd waarvan de uitkomsten gedeeld zijn met De Nederlandsche Bank (DNB). Uit dit onderzoek blijkt dat er ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld in de uitvoering van het beleid ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit (FEC) bij ING Nederland in de onderzochte periode (2010-2016). De geconstateerde bredere tekortkomingen omvatten: het ontbreken of onvolledig zijn van CDD-dossiers, het toekennen van onjuiste risicoclassificaties, het niet op orde hebben van het (periodieke) CDD-beoordelingsproces, het niet tijdig beëindigen van zakelijke relaties, het onvoldoende functioneren van het post-transactiemonitoringsysteem, het in verkeerde segmenten indelen van klanten en het onvoldoende beschikken over kwalitatieve en kwantitatieve personele capaciteit.

Gedurende de onderzochte periode heeft de uitvoering van het FEC-beleid bij ING Nederland wel geleid tot het beëindigen van ING’s relatie met duizenden klanten. Niettemin hebben de geconstateerde tekortkomingen ervoor gezorgd dat klanten gedurende een aantal jaren hun bankrekening hebben kunnen gebruiken voor, onder andere, witwaspraktijken.

Het spijt ING oprecht dat ING Nederland als gevolg van de genoemde tekortkomingen onvoldoende haar rol heeft vervuld als poortwachter van het financiële systeem, om te helpen financiële criminaliteit te bestrijden. “Als bank hebben we de plicht ervoor te zorgen dat onze bedrijfsvoering aan de hoogste standaarden voldoet, vooral waar het gaat om het voorkomen dat criminelen het financiële systeem misbruiken. Het niet voldoen aan die eisen is onacceptabel en ING neemt daarvoor  de volledige verantwoordelijkheid”, zei Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING.

“We nemen dit uiterst serieus. We nemen een aantal stevige maatregelen om ons compliance-risicobeheer te versterken en een sterke risicocultuur te ondersteunen. We zullen verdere verbeteringen doorvoeren om ervoor te zorgen dat we een volledige rol kunnen spelen in het beschermen van de integriteit van het financiële systeem”, zei Vincent van den Boogert, CEO van ING in Nederland.

Uit het onderzoek zijn geen bewijzen of aanwijzingen naar voren gekomen dat (voormalige) werknemers actief hebben meegewerkt met klanten die bankdiensten hebben gebruikt of mogelijk hebben gebruikt voor potentiële criminele activiteiten, noch aanwijzingen dat (voormalige) werknemers persoonlijk voordeel hebben behaald. De geconstateerde tekortkomingen die zich voordeden in de onderzochte periode zijn niet toewijsbaar aan bepaalde personen maar zijn collectieve tekortkomingen op alle verantwoordelijke managementniveaus, zoals de lijnorganisatie, compliance en beheersfuncties.

ING is gecommitteerd om integer te opereren, waaronder naleving van van toepassing zijnde wet- en regelgeving en standaarden in elke markt en jurisdictie waar ze actief is. Het voldoen aan de hoogste standaarden, overal waar we zaken doen, is een doorlopende inspanning. ING heeft verscheidene initiatieven gestart bij ING Nederland om het compliance-risicobeheer verder te versterken:

 • Een verbeterprogramma om naleving te verzekeren van de eisen op het gebied van ‘know your customer’ (KYC, ken je klant) en monitoring van klantactiviteiten. Dit omvat verbetering van het management van klantgegevens en het verbeteren van de effectiviteit van het beheerssysteem op het gebied van FEC, vooral op het gebied van monitoring van klantactiviteiten.
 • Centralisatie en versimpeling van operationele KYC-activiteiten in één ‘KYC Centre’ over verschillende divisies, de introductie van standaardprocessen en –middelen om ING Nederland in staat te stellen deze activiteiten effectiever te managen.
 • Het opzetten van klantrisico-comités binnen de onderdelen die beslissen over klantacceptatie en escalatie van klantbeëindigingsprocedures om KYC-risico’s te verkleinen.
 • Een programma ter versterking van de interne compliancecultuur en –bewustzijn door medewerkers in staat te stellen om zowel naar de letter als naar de geest van de wet te handelen. Hierbij worden zij ‘empowered’ door hun bedrijfsonderdeel en ondersteund door de compliance-afdelingen die dit handhaven.
 • Actieve participatie in en bijdrage aan de taskforce FEC-RAAD, waarin Nederlandse autoriteiten met taken op het gebied van toezicht, controle, vervolging of onderzoek samenwerken met de partijen uit de financiële sector om de integriteit van de sector te versterken. Dit gebeurt door preventieve acties om bedreigingen van de integriteit vast te stellen en te bestrijden. ING werkt daarnaast samen met DNB en de Nederlandse Vereniging van Banken aan harmonisatie van inspanningen in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit en participeert actief in diverse werkgroepen en projectteams op dit gebied.

In het kader van de vandaag bekendgemaakte schikking is ING akkoord gegaan met het betalen van een boete van € 675 miljoen en € 100 miljoen als teruggave van verkregen voordeel. Bij de bepaling van het boetebedrag heeft het OM rekening gehouden met de financiële positie van ING (‘draagkrachtbeginsel’). Daarnaast reflecteert het bedrag de ernst, reikwijdte en duur van de geconstateerde tekortkomingen maar ook het feit dat het niet mogelijk is vast te stellen in hoeverre en voor welke bedragen bankrekeningen bij ING Nederland daadwerkelijk zijn misbruikt. Het teruggavebedrag is gebaseerd op de onderbesteding van ING Nederland over de relevante periode voor de personele bezetting voor implementatie en uitvoering van FEC/CDD-beleid en -procedures. Deze bedragen samen zullen een impact van € 775 miljoen hebben op het nettoresultaat van ING Groep over het 3e kwartaal van 2018 en zullen geboekt worden als een bijzondere post.

De vandaag bekendgemaakte schikking heeft geen gevolgen voor de positie van ING, de uitvoering van onze strategie noch voor ons commitment jegens onze klanten, aandeelhouders en overige stakeholders.

Zoals eerder opgemerkt, heeft ING in verband met de onderzoeken ook verzoeken om informatie ontvangen van de US Securities and Exchange Commission (SEC). ING heeft aan deze verzoeken medewerking verleend. Op basis van de vandaag aangekondigde schikking verwacht ING dat deze kwestie ook met de SEC zal worden afgehandeld zonder verdere betaling of het opleggen van verdere voorwaarden.

Contactgegevens

Ontvang het laatste ING nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL